MŨI TÊN TÂM LINH 3-5-7

Số 3: Nằm ở trục TRÍ NÃO – Óc phân tích, trí nhớ Số 5: Nằm ở trục TÂM HỒN – Chỉ tự do thể hiện và kết nối Số…