MŨI TÊN TRÍ TUỆ 3-6-9

Số 3: Nằm ở trục TRÍ NÃO – Óc phân tích, trí nhớ Số 6: Nằm ở trục TRÍ NÃO – Sự sáng tạo, tình yêu thương Số 9: Nằm…