CON SỐ CHỦ ĐẠO 5

CON SỐ CHỦ ĐẠO 5 nằm ở Trục ngang Tinh thần và Mũi tên Ý chí. Người có CON SỐ CHỦ ĐẠO 5 thường có khuynh hướng cố gắng thoát…