CON SỐ BIỂU ĐẠT

Công thức tính con số biểu đạt:   Con số biểu đạt trong thần số học là: Cộng tất cả TÊN phụ âm – chỉ tất cả những gì bạn đang…

CON SỐ LINH HỒN

Công thức tính con số linh hồn trong thần số học:   Con số linh hồn trong thần số học là: Cộng tất cả TÊN nguyên âm – chỉ sự thôi…