CON SỐ CHỦ ĐẠO 22/4

Số 4 được tạo thành từ tổng số ngày sinh cộng lại là 22, và vì vậy, được ký hiệu thành 22/4. Đây là một CON SỐ CHỦ ĐẠO đặc biệt,…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 11

CON SỐ CHỦ ĐẠO 11 có một mức độ tâm linh đặc biệt cao bao quanh, làm cho những ai sinh ra dưới CON SỐ CHỦ ĐẠO này dễ có…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 7

CON SỐ CHỦ ĐẠO 7 nằm ở điểm giao nhau giữa Mũi tên thực tế 1-4-7 và mũi tên hoạt động 7-8-9 (Những mũi tên này sẽ được đề cập…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 6

CON SỐ CHỦ ĐẠO 6 nằm giữa trục ngang Trí não (3-6-9); nằm ở đầu mũi tên Ý chí 4-5-6. Đây là CON SỐ CHỦ ĐẠO của những sự tột bực,…

CON SỐ CHỦ ĐẠO 3

CON SỐ CHỦ ĐẠO 3 nằm ở vị trí đầu của Trục ngang Trí não. Điểm nhấn của người có CON SỐ CHỦ ĐẠO 3 nằm ở phần TƯ DUY…