CON SỐ BIỂU ĐẠT

Công thức tính con số biểu đạt:   Con số biểu đạt trong thần số học là: Cộng tất cả TÊN phụ âm – chỉ tất cả những gì bạn đang…